ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแรงงานข้ามชาติ 130,000 คน จากสัญชาติ 'กัมพูชา-ลาว-เมียนมา' หากทำงานครบ 4 ปี มีสิทธิทำงานอยู่ในไทยได้ต่อ 2 ปี

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (เอ็มโอยู) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป มีจำนวนประมาณ 1.3 แสนคน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการ เนื่องจากแรงงาน 3 สัญชาติบางส่วนเดินทางกลับประเทศแล้วไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไทยได้ โดยอนุญาตให้แรงงาน 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา  

ซึ่งเข้ามาทำงานตามเอ็มโอยู ที่มีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 -31 ธ.ค.2564 มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นการอยู่ เพื่อทำงานต่อได้ไม่เกิน 1 ปี และหากประสงค์อยู่ต่อให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกิน 1 ปี โดยจะได้รับการยกเว้นเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 –30 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องดำเนินการ คือ ตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงานและขออนุญาตอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป รวมถึงยื่นขออนุญาตทำงานต่อนายทะเบียน โดยให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงานให้ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี และขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ครั้งละไม่เกิน 1ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ จำนวน 1,900 บาท  

ขณะเดียวกันยังต้องจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยจากนี้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างชาติได้รับทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม