ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ให้ตั้ง 'คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม' มีหน้าที่บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่ง

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงาน ที่ดำเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารแยกจากกัน ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร สมควรกำหนดให้มีการบูรณาการ การบริหารจัดการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย กำหนดให้มี 'คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม' (คนต.) ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วมจำนวนไม่เกิน 4 คน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการ สนข.แต่งตั้งข้าราชการ สนข.สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 สำหรับอำนาจและหน้าที่ของ 'คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม' มีดังนี้

          1.จัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)

          2.กำหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

          3.กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม

          4.เสนอแนะต่อ ครม.หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน หรือรูปแบบ

  • มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
  • การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริการจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
  • การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

          5.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสายโดยระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

          6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้ให้บริการขนส่งในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน หรือรูปแบบ

          7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คนต. มอบหมาย

          8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ ครม.หรือนายกรัฐมอบหมาย1.jpgT_0001-2.jpgT_0001-3.jpgT_0001-4.jpg


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :