ไม่พบผลการค้นหา
ประธาน กรธ. วิจารณ์ กฎหมายไทยมีเป็นพันเหมือนให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่เอาเปรียบประชาชน เป็นใยแมงมุมที่ดักจับเฉพาะคนจน คนตัวเล็ก แต่คนรวยที่เป็นตัวใหญ่ในสังคมกลับรอดไปได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายหัวข้อ 'แนวคิด หลักการและสาระสำคัญของมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย' มีใจความตอนหนึ่งว่า กฎหมายของประเทศไทยมีมากกว่า 1,000 ฉบับ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคมไทยมีเพิ่มขึ้น แต่กลับมีการปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นอันตรายเพราะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจกับคนในสังคม เพราะกฎหมายมีจำนวนมากจึงเป็นการยากที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจะรู้กฎหมายทุกฉบับและทุกขั้นตอน

เปรียบไปแล้ว กฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุมที่คอยดักจับสัตว์ตัวน้อยแต่ตัวใหญ่หรือคนรวยจะหลุดรอดไปได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพบว่าเนื้อหาของกฎหมายมีความไม่เหมาะสมและยากต่อการปฏิบัติ ก็จะมีการทักท้วงไปยังหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ซึ่งบางหน่วยงานก็จะอ้างว่าคณะรัฐมนตรีมีมติมาแล้วหรือหน่วยงานนั้นๆ ก็จะไปชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ปรับแก้ไขเนื้อหากลับมาตามเดิม

ดังนั้น จึงถึงเวลาที่ต้องทบทวนกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติให้มีการออกกฎหมายเท่าที่จำเป็น พร้อมทั้งกำหนดกรอบการออกกฎหมายไม่ให้กระทบกับสิทธิเสรีภาพและเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ว่าพึงออกกฎหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การออกหมายมีจำนวนน้อยที่สุด และสร้างการรับรู้ถึงการออกกฎหมายเท่าที่จำเป็น โดยการออกกฎหมายจะพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวสามารถทำให้ บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นได้หรือไม่ โดยใช้ระเบียบข้อบังคับอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :