ไม่พบผลการค้นหา
โฆษก ศบค. เผยที่ประชุมผ่อนคลายมาตราการพื้นที่ต่างๆ ขยายเวลาทานอาหารในร้าน เปิดได้ไม่เกิน 23:00 น แต่ยังงดดื่มสุรา

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เผยว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่มีมติปรับปรับพื้นที่โซนสีพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 11 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตรัง, นครปฐม, ปัตตานี, เพชรบุรี, สงขลา, สมุทรสาคร, สระบุรี, ยะลา และนราธิวาส

พื้นที่ควบคุมจำนวน 9 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สระแก้ว และสมุทรสงคราม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงจำนวน 53 จังหวัด 

ซึ่งมาตราการพื้นที่ต่างๆ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตราการคือ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน, ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน, ร้านอาหารบริโภคในร้านได้กรณีมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้ไม่เกิน 50% ของร้านและเปิดได้ไม่เกิน 23:00 น., งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน, สถานบริการสถานบันเทิงปิดบริการ, ด้านศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21:00 น., สถานศึกษาห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน, สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดีและเปิดได้ไม่เกิน 21:00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

พื้นที่ควบคุมสูงสุด มาตรการคือ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน, การจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน, ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน 23:00 น. และงดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน, สถานบริการสถานบันเทิงปิดให้บริการ, ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ, สถานศึกษาทุกระดับให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่อนคลายตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ, สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21:00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ชม

พื้นที่ควบคุมมาตรการให้สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน, การจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากความ 150 คน, ร้านอาหารบริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน, สถานบริการสถานบันเทิงปิดให้บริการ, ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ, สถานศึกษา ทุกระดับให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนดสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภทจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม