ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดอำนาจหน้าที่ โครงการแผนงานตาม พ.ร.ก.คลังกู้เงิน 1 ล้านล้าน แก้ปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากผลกระทบโควิด ย้ำหากใช้ไม่หมดให้ สบน.นำเงินส่งคืนคลัง-ปิดบัญชี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

โดยมีความระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จึงออกประกาศแบ่งเป็น 6 หมวด คือหมวดที่ 1. บททั่วไป หมวดที่ 2. การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ หมวดที่ 3. การดำเนินโครงการ หมวดที่ 4.การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ หมวดที่ 5. การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ หมวดที่ 6.การใช้วงเงินกู้ สำหรับรายการเงินสดสำรองจ่าย

พร้อมกำหนดแผนงาน หรือ โครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข, กลุ่มที่ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และกลุ่มเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นำเงินกู้ที่เหลือในบัญชีส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :