ไม่พบผลการค้นหา
กรุงเทพมหานคร พร้อม 100% จัดการเลือกตั้งส.ส.พรุ่งนี้ (24 มี.ค.62) เตรียมเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในช่วงนับคะแนน ระบายน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วมกรณีฝนตก พร้อมอำนวยความสะดวกในจุดจราจรติดขัด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งของเขตสายไหม (เขตเลือกตั้งที่ 11) เขตดอนเมือง (เขตเลือกตั้งที่ 10) เขตบางซื่อ (เขตเลือกตั้งที่ 7) และเขตราษฎร์บูรณะ (เขตเลือกตั้งที่ 24) ซึ่งในวันก่อนการเลือกตั้งสำนักงานเขต ภายใต้การกำกับดูแลประธานกรรมการการเลือกตั้งเขต (กกต.เขต) จะตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารการเลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อตรวจความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะบรรจุลงในหีบบัตร นำไปเก็บในที่ปลอดภัย เพื่อรอส่งมอบให้กรรมการแต่ละหน่วยเลือกตั้งมารับในวันรุ่งขึ้นแต่เช้ามืด นอกจากนี้ในวันนี้ทางสำนักงานเขต ยังนำโต๊ะเก้าอี้ไปจัดไว้ในหน่วยเลือกตั้งทั้งที่อยู่ในอาคารและเต็นท์ต่างๆ ให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้    

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ตามคำร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสนับสนุนด้านบุคคลากรเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กกต.เขต เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จัดหาสถานที่ หน่วยเลือกตั้ง และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านคน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการประชุมเตรียมการและซักซ้อมการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ ยังเตรียมรับสถานการณ์ เช่น เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในช่วงนับคะแนน เตรียมไฟสำรองเพิ่มเติม การเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วมกรณีฝนตก การเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและอปพร.อำนวยความสะดวกในจุดที่จราจรติดขัด เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม มีความราบรื่นที่สุด 

พื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 30 เขตเลือกตั้ง มี 6,149 หน่วยเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. นั้น พื้นที่กรุงเทพมหานครแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 30 เขต มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,149 หน่วย เป็นอาคาร จำนวน 2,761 หน่วย และเป็นเต็นท์ จำนวน 3,388 หน่วย เขตที่มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตบางแค จำนวน 219 หน่วย และเขตที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 26 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 4,489,390 คน เป็นชาย จำนวน 2,059,967 คน เป็นหญิง จำนวน 2,429,423 คน เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เขตสายไหม จำนวน 161,198 คน เขตบางเขน จำนวน 156,390 คน และเขตดอนเมือง จำนวน 137,003 คน ส่วนเขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยสุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 19,460 คน 

สำหรับสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 71.80 โดยเขตที่มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 29 (เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม) ร้อยละ 75.63 

รับบัตร 1 ใบ กาได้ 1 เบอร์

การเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้มี ส.ส. ทั่วประเทศ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน ในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ใบ และลงคะแนนได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต เป็นต้น ไปแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณที่เลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ให้แจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือ 7 วันหลังการเลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งทั้งหมด 929,061 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 810,306 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72 และมีผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 257 คน มาใช้สิทธิ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 84.82 

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 17 มี.ค. 62 ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้ และผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 17 และ 24 มี.ค. 62 ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง (17 – 23 มี.ค. 62) หรือภายใน 7 วันหลังการเลือกตั้ง (25 – 31 มี.ค. 62) ทั้งนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แจ้งได้ 3 ทาง ดังนี้ แจ้งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ไม่ใช้สิทธิ ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 5 ประการ

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้เสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

4. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจำกัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปีใหม่จากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด