ไม่พบผลการค้นหา
บช.น. แนะเลี่ยง ถ.พระราม 4-ถ.สาทรใต้ ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป หลังกลุ่มคณะราษฎร นัดชุมนุมเคลื่อนไป 'สถานทูตเยอรมนี'

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร แจ้งว่า กรณีวันท่ี 26 ต.ค. 2563 กลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณ แยกสามย่านในเวลา 17.00 น. และจะเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย บริเวณถนนสาทรใต้ โดยใช้ ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ นั้น

เนื่องด้วยเส้นทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมชุมบริเวณถนนดังกล่าว อยู่ในเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ ในการสัญจร ปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อความสะดวกในการ เดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง

  • 1.1) ถ.พระราม4 (แยกสามย่าน - แยกวิทยุ) 1.2) ถ.สาทรใต้ (แยกวิทยุ – แยก YMCA) 1.3) แยกวิทยุ

2. เส้นทางท่ีแนะนาให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

  • 2.1) ถ.พระราม 1 - บรรทัดทอง 2.2) ถ.อังรีดูนังต์ – ถ.สุรวงศ์
  • 2.3) ถ.ราชดาริ – สีลม
  • 2.4) ถ.วิทยุ – ถ.สารสิน – ถ.ราชดาริ 2.5) ถ.ดวงพิทักษ์
  • 2.6) ถ.ศาลาแดง
  • 2.7) ถ.คอนแวนต์
  • 2.8) ถ.นราธิวาสราชนครินท์ 2.9) ซอยงามดูพลี
  • 2.10) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

กรณีหากมีความจาเป็นต้องใช้ ถนนพระราม 4 ท้ังขาเข้า – ขาออก ให้ใช้สะพานไทย-ญี่ปุ่น และ สะพาน ไทย-เบลเยี่ยมแทน ในพ้ืนราบอาจได้รับผลกระทบการจราจร บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี ท้ังนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ท่ี ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :