ไม่พบผลการค้นหา
ศรีสุวรรณ ร้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหา 'ประยุทธ์' และ ครม. ขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีนำถวายสัตย์ฯ ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโฆมและคณะรัฐมนตรีทั้ง 35 คน จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่ไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 161 ประกอบ มาตรา 5 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อ ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบ ข้อ 27 ของมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 160(5) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติว่า

“รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง”ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตาม ม.170(4) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160”

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ออกมาแถลงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้ว แต่จนบัดนี้ก็หาได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ให้สาธารณชนเห็นเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใดไม่ อันสะท้อนให้เห็นว่า มีพฤติการณ์ที่เข้าข่าย“ ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ” อันเป็นกรรมหนักตามมาตรฐานทางจริยธรรม

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นคำร้องกล่าวหาพล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรีทั้ง 35 คนต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 234(1) ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28(1)

หรือหยิบยกกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คือ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติ มาตรา 161 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยและลงโทษ หรือส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 235 และหรือมาตราอื่น ๆ ประกอบประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง