ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยตัวเลขคนว่างงานเดือน ก.พ.61 อยู่ที่ 491,000 คน เพิ่มขึ้น 61,000 คน พบส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ระบุว่า จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37,600,000 คน ผู้ว่างงาน 491,000 คน และผู้รอฤดูกาล 329,000 คน จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 38,420,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 80,000 คน จาก 37,680,000 คน เหลือ 37,600,000 คน ขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน จาก 430,000 คน เป็น 491,000 คน 

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้มีงานทำ ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม 11,270,000 คน เพิ่มขึ้น 580,000 คน และนอกภาคเกษตรกรรม 26,330,000 คน ลดลง 660,000 คน ส่วนใหญ่ลดลงในสาขาการก่อสร้าง รองลงมาสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.3 ซึ่งปกติกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 6.3 

อย่างไรก็ตาม ระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 177,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 115,000 คน ร้อยละ 1.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย103,000 คน ร้อยละ 1.6 ระดับประถมศึกษา 73,000 คน ร้อยละ 0.8 และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 19,000 คน ร้อยละ 0.8