ไม่พบผลการค้นหา
ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 30 สมาชิก สนช.ส่งความเห็นยื่นตีความ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้ว พร้อมนัดผู้แทนที่เกี่ยวข้องส่งความเห็นใน 18 เม.ย.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาหนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 30 คนขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96 ที่กำหนดให้วาระเริ่้มแรกของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 มีการกำหนดกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัคร และกระบวนการเลือกในบทเฉพาะกาลดังกล่าวได้กำหนดไว้แตกต่างไปจากการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามบททั่วไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับไว้พิจารณาและมีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบ และพิจารณามอบหมายให้ผู้แทนสมาชิก สนช.ที่ลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม รวมมทั้งให้นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิก สนช. ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายเสนอความเห็น ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในวันที่ 18 เม.ย.นี้