ไม่พบผลการค้นหา
ยิ่งใหญ่ตระการตา ผสาน 2 มรดกโลก การแสดง “โขน” ประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ณ “วัดไชยวัฒนาราม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมอย่างเนื่องแน่น

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแสดงโขนเป็นจำนวนมาก

​นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ กล่าวว่า การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะการแสดงแบบโบราณของไทยให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งการนำมรดกโลกทั้งสองรายการ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานสำคัญในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการแสดงโขน มารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยใช้เทคนิคแสง สี เสียงสมัยใหม่ ประยุกต์เข้ากับการแสดงโขนแบบโบราณ ทำให้เกิดความตระการตาและประทับใจแก่ผู้ชม สอดคล้องกับนโยบาย “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามนโยบายซอฟต์ พาวเวอร์ของรัฐบาล

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก บูรณาการร่วมกับ ศิลปะการแสดง “โขน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเช่นกัน

S__16891931.jpgS__16891933.jpg