ไม่พบผลการค้นหา
กกต. เผยยอดผู้สมัคร ส.ว. รวม 7,210 คน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัครสูงสุด 431 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ ชุมพร จำนวน 16 คน

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยหลังจากการสำนักงาน กกต.ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จำนวน ทั้งสิ้น 7,210 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อุบลราชธานี จำนวน 431 คน, ขอนแก่น จำนวน 377 คน, สกลนคร จำนวน 296 คน, ร้อยเอ็ด จำนวน 267 คน และ เชียงใหม่ จำนวน 265 คน 

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ชุมพร จำนวน 16 คน, พังงา จำนวน 17 คน, สิงห์บุรี และ ระนอง จำนวน 18 คน และ บึงกาฬ จำนวน 23 คน

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ดังกล่าวมาจากการสมัครทั้ง 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองจำนวน 6,705 คน และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองคก์รจำนวน 505 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,210 คน แบ่ง เป็นเพศชาย 5,315 คน และเป็นเพศหญิง 1,895 คน

สำหรับรายละเอียดการสมัครของทั้ง 10 กลุ่ม ดังนี้ 

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 765 คน แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 31 คน สมัครด้วยตัวเอง 734 คน 

2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวม 576 คน แนะนำชื่อจากองค์กร 82 คน สมัครด้วยตัวเอง 494 คน 

3.กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 1,124 แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 81 คน สมัครด้วยตัวเอง 1,043 คน 

4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง รวม 1,452 คน แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 55 คน สมัครด้วยตัวเอง 1,397 คน 

5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ รวม 469 คน แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 17 คน สมัครด้วยตัวเอง 452 คน

6.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม รวม 288 คน สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 32 คน สมัครด้วยตัวเอง 256 คน 

7.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว รวม 493 คน สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 35 คน สมัครด้วยตัวเอง 458 คน 

8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 943 คน สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 122 คน สมัครด้วยตัวเอง 821 คน 

9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม รวม 398 คน สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 30 คน สมัครด้วยตัวเอง 368 คน 

10. กลุ่มอื่นๆ รวม 702 คน สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 20 คน สมัครด้วยตัวเอง 682 คน