ไม่พบผลการค้นหา
ศาล รธน. นัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 3 ฉบับในวันที่ 23 พ.ค.นี้ หลังได้รับความเห็นของทุกฝ่ายแล้ว

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวผลประชุมปรึกษาพิจารณาคดี 3 เรื่อง โดยระบุว่า ศาลได้พิจารณาหนังสือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

ทั้งนี้ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิก สนช. นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. และประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ได้ส่งความเห็นต่อศาลแล้ว โดยศาลมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน พร้อมกำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 23 พ.ค.นี้

พร้อมกันนี้ ศาลยังพิจารณาหนังสือที่ประธาน สนช. ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 27 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรับธรรมนูญว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีคำสั่งรับความเห็นของประธาน กกต. นายปรีชา วัชราภัย สมาชิก สนช. ประธานกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมทั้งนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในวันที่ 23 พ.ค.นี้

ส่วนหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้อง ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการร้องว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. มีสถานะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 และบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีลักษณะเป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามรัฐธรรมนูญและเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ซึ่งผู้ร้องได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยศาลได้มีคำสั่งรับความเห็นของประธาน กกต. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แล้ว จึงนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในวันที่ 23 พ.ค.นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: