ไม่พบผลการค้นหา
เช็ควาระ ครม. วันที่ 26 ม.ค. บิ๊กป้อม จ่อเสนอ บิ๊กโปรเจคจัดการน้ำ 6 พันล้าน ครม.เตรียมถก คลายล็อค พร้อมมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น ลดภาษีที่ดิน ลดเงินส่งเข้าประกันสังคม เป็นต้น

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 26 ม.ค. 2564 ยังคงเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะนั่งเป็นประธานการประชุมจากตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแต่ละด้าน ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นๆ จะนั่งประชุมอยู่ที่กระทรวงของตัวเอง

ประยุทธ์-ครม.

การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ไม่แพ้หลายครั้งที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โครงการขนาดใหญ่ของ กทม.ในปี 2565 จำนวน 4 โครงการ วงเงินกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการในปี 2565 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองบางไผ่จากบริเวณ คลองพระยาราชมนตรี ถึงบริเวณสุดเขต กทม. 2.โครงการก่อสร้างเขื่อน พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบบริเวณประตู ระบายน้ำมีนบุรี ถึงประตูระบายน้ำหนองจอก 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และ 4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองลาดพร้าว

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เตรียมเสนอการขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% รอบปี 2564 จากปี 2563 ออกไปอีก 1 ปี พร้อมขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ เหลือ 0.01% สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภาคอสังหาริมทรัพย์

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า จะเสนอต่อที่ประชุม ครม. ขออนุมัติ ปรับวงเงินสมทบนำส่งประกันสังคมช่วงเดือน ก.พ. ถึง มี.ค.นี้ ในอัตราร้อยละ 0.5 เพื่อลดภาระและผลกระทบให้กับผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่

ขณะที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เตรียมรายงานถึงแนวทางการผ่อนปรนมาตรการต่างๆของภาครัฐ เพื่อเดินหน้างานด้านเศรษฐกิจ หลังจากรัฐบาลออกมาตรการเข้ม ป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่หลังปีใหม่ เป็นต้นมา

ครม.jpg


ส่วนวาระปกติ เริ่มจากวาระเพื่อทราบ อาทิ

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องความเป็นไปได้กําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพื่อให้ เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ประกอบด้วย การอนุญาตขายสุรา การอนุญาตขายยาสูบ และ การอนุญาตขายไพ่

อาคม ยังจะรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการชําระหนี้เกิน 12 เดือน ซึ่งดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นสอบสวน” ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินจะเวนคืนในท้องที่ตําบลสถาน และตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ...

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ศสช.) รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน ธันวาคม 2563

ประยุทธ์ อนุทิน ครม

วาระเพื่อพิจารณา

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัด นราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสกหรณ์ ขออนุมัติดําเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย ปี 2563 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ.รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 และ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านทุจริต