ไม่พบผลการค้นหา
ศาล รธน. นัดไต่สวนพยาน 10 ปากคดีสถานะ ส.ส.ของ 'ธนาธร' วันที่ 18 ต.ค. ส่วนคำร้องที่ประธานสภาฯ ขอให้ศาลตีความ พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว มีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนรับคำร้อง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวระบุผลการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว มีเพียงสำเนา พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 และสำเนา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 เท่านั้น ไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาฯ ให้นำ พ.ร.ก.นี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาหนังสือประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.นี้ และรายงานการประชุมสภาฯ ในวันที่มีการพิจารณา พ.ร.ก.นี้ ดังนั้น จึงมีคำส่ังให้ผู้ร้องจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสองหรือไม่

ส่วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ โดยศาลกำหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลของศาลจำนวน 10 ปากในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค.นี้เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง