ไม่พบผลการค้นหา
จับตาการประชุม ครม. 9 ก.พ. กระทรวงกลาโหมชงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขณะที่ 'จุรินทร์' ขอความเห็นชอบชะลอเรียกคืนเงินผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

9 ก.พ. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อีกครั้ง

มีรายงานว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ให้มีการตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย พร้อมเสนอให้ที่ประชุมชะลอการเรียกคืนเงินซ้ำซ้อนไว้ก่อน

ประยุทธ์ รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) คณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล อนุทิน 5170123000000.jpg

สำหรับวาระเพื่อทราบ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ นำเสนอผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เสนอผลการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.. ....

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอร่างกฎกระหรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อแนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

และเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ประยุทธ์ ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 662531.jpg

วาระพิจารณา

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-บราซิล

และขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เสนอร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปีโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอขอปรับคำอาหารกลางวันของนักเรียน

ชัยชาญ กระทรวงกลาโหม รัฐสภา

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมว.กลาโหม เสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ.....

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชบัญติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ .....

นอกจากนี้ยังมีการ ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งขัน กรุงเทพมหานคร