ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงการคลัง รายงานสถานะหนี้คงค้าง พบหนี้สาธารณะของไทยพุ่งกว่า 7.8 ล้านล้านบาท คิดเป็น 49% ของจีดีพี

วันนี้ (27 ก.ย. 2563) เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง เดือนก.ย. 2563

โดยยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.34% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 6,734,881.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980.29 ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7,821.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลัง สรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือน มี.ค. และเดือน ก.ย. ของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน ต.ค. ถึงเดือน มี.ค. และเดือน เม.ย. ถึงเดือน ก.ย. ตามลำดับ


อ่านรายละเอียดทั้งหมด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0006.PD


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :