ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงพาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้มราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ปรามไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค หากตรวจพบจำหน่ายสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมัน 30,500 ล้านบาท มาใช้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนในอัตรา 10 บาทต่อกก. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งผลให้ ก๊าซหุงต้ม ราคาลดลงประมาณ 32 บาทต่อถัง (15 กก.) ทำให้ปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ในระดับสูงถึง 363 บาท ต่อถัง (15 กก.) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค และป้องปราบมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้มโดยไม่ธรรม กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มและค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายให้ชัดเจน

โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับวันที่ 16 พ.ศ.2561 เรื่อง การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกำกับดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาก๊าซหุงต้ม โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ กรมการค้าภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออก จำนวน 10 สาย ตรวจสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการออกตรวจสอบร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มในพื้นที่ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป

จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจสอบด้านปริมาณบรรจุ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อก๊าซหุงต้มได้ปริมาณบรรจุครบถ้วน กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดเข้าร่วมตรวจสอบการบรรจุและปริมาตรก๊าซหุงตั้มทั่วประเทศ ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการ 462 แห่ง จำนวน 24,974 ถัง พบบรรจุก๊าซไม่เต็มปริมาณจำนวน 309 ถัง ผู้กระทำผิด 9 ราย ได้ดำเนินคดีฐานความผิดขายหรือจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณไว้ โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องที่แสดงไว้ เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน รายละ 20,000 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขอเตือนผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้มจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการขนส่งในรัศมีเกินกว่า 5 กิโลเมตร และค่าบริการอื่นๆ และไม่จำหน่ายปลีกในราคาที่สูงเกินสมควร ซึ่งกรมการค้าภายในจะอ้างอิงราคาจำหน่ายปลีกจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งหากตรวจพบจำหน่ายสูงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และหากผู้ประกอบการรายใด ฉ้อโกงน้ำหนักก๊าซหุงต้มจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับประชาชนที่ซื้อก๊าซหุงต้ม ก่อนเลือกซื้อจะต้องดูป้ายแสดงราคาและค่าบริการขนส่งก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายก๊าซหุงต้มสูงขึ้นเกินกว่าราคาแนะนำ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อร้องเรียนส่งให้เจ้าหน้าที่ สายตรวจออกตรวจสอบต่อไป รวมทั้งสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ