ไม่พบผลการค้นหา
ไทยติดอันดับ 42 จากการจัดอันดับประเทศที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ 63 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ อันดับของไทยร่วงลงมาถึง 5 อันดับ

สถาบัน IMD World Competitive Center ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถ ประจำปี 2017 จาก 63 ประเทศทั่วโลก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ โครงสร้างสาธารณสุขพื้นฐาน การฝึกงาน การเคลื่อนย้ายของนักศึกษา รวมไปถึงคุณภาพชีวิต และแรงจูงใจในการทำงาน

ประเทศที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมากที่สุด คือ สวิตเซอร์แลนด์ รองลงมา คือ เดนมาร์ก เบลเยียม ออสเตรีย และฟินแลนด์ ส่วนประเทศจากเอเชียที่ติด 20 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ฮ่องกงและสิงคโปร์ ได้อันดับที่ 12 และ 13 ตามลำดับ ได้คะแนน 77.9 และ 75.63

ขณะที่ไทยได้คะแนน 52.23 ติดอันดับที่ 42 ของโลก ขยับลดจากปีที่แล้วถึง 5 อันดับ และหากเปรียบเทียบเฉพาะในเอเชีย ไทยติดอันดับ 8 ของเอเชีย เป็นรองฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ IMD World Competitive Center ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปี 2017 โดยใช้เกณฑ์สภาวะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ-ภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 27 ของโลก ขยับขึ้น 1 อันดับ และเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย ขณะที่คะแนนรวมยังเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี

สำหรับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงสุดในโลก 5 อันดับแรก คือฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์

000_Hkg8668580.jpg

นอกจากนี้ IMD World Competitive Center ยังเผยแพร่การจัดอันดับศักยภาพในการแข่งขันทางดิจิทัลประจำปี 2017 ซึ่งใช้เกณฑ์ด้านความสามารถ ทุน ความคล่องตัวทางธุรกิจ และบูรณาการระบบสารสนเทศ พบว่าไทยติดอันดับ 39 ของโลก ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 2 อันดับ และเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย

ส่วนประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางดิจิทัลสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ สวีเดน สหรัฐฯ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก

ภาพ: AFP