ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตั้งกรรมการ รมต.ฝ่ายเศรษฐกิจให้ 'ประยุทธ์' เป็นประธาน กลั่นกรองเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พร้อมชงมาตรการเชิงรุกต่อ ครม.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน โดยมีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งประเด็นด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การค้าการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคมและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 

โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รมว.คลัง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.พลังงาน รมว.มหาดไทย รมว.แรงงาน รมว.อุตสาหกรรม ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3 ตามลำดับ และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งเชิญรัฐมนตรี หน่วยงาน เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอื่นมาชี้แจงให้ข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง