ไม่พบผลการค้นหา
‘ธานี’เลขาฯศาลยุติธรรมเปิดสัมนาฯสื่อศาล เชื่อมความสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางไปถึง ปชช.ด้วยข้อเท็จจริงถูกต้องเเม่นยำ เข้าใจการทำหน้าที่ศาล

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรีนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 67 โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ธานี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่เข้าร่วมสัมมนาว่า การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลยุติธรรมนั้น ก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวศาลของศาลยุติธรรมให้ไปถึงประชาชนด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขณะเดียวกันการทำงานของสื่อมวลชนก็ต้องอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยเฉพาะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนั้น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสื่อมวลชนจึงนับว่าจำเป็นและมีความสำคัญ

กิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านต่างๆ ระหว่างข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและสื่อมวลชน โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกับสื่อมวลชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจต่างๆ ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศาลยุติธรรม และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่โฆษกศาลยุติธรรม ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการเจ้าหน้าที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย

1716117591982.jpg1716117591656.jpg1716117591775.jpg1716117591880.jpg