ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งจังหวัดตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติภัยทางน้ำ-อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสูญเสียต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

ส่วนมาตรการด้านการเตรียมความพร้อม ได้กำชับให้จังหวัดสำรวจ ตรวจสอบปรับปรุงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย พร้อมสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะสถานประกอบการสถานบริการ และพื้นที่ชุมชน รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที

ส่วนการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร และสถานที่ริมน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงสนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำตามที่ท่องเที่ยวทางน้ำ สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ประสานการจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมจัดตั้งจุดตรวจคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน การระดมสรรพกำลังและอุปกรณ์เครื่องมือ 

โดยจัดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังบริเวณสถานที่เสี่ยง และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวางระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ